FAQs Complain Problems

079/080

विधुतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

विधुतिय बोलपत्र आब्हानकाो सूचना ।

दस्तावेज: 

निति तथा कार्यक्रम आ व २०७९।०८०

आठबीस नगरपालिकाको मिति २०७९ साल पौष २६ गते बसेको कार्यापालिकाका निर्णयहरु