FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

ढुङ्गा गिट्टी तथा वालुवाको उत्खनन् सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

ढुङ्गा गिट्टी तथा वालुवा उत्खनन् सम्बन्धी सूचना