FAQs Complain Problems

बसाईसराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नेपाल सरकारको नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सुचना फारम २.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ३. सम्बन्धित परिवारको सम्पुर्ण विवरण ४. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर तिरेको रसिद